Teton range USA

Teton range USA

Wonders of Nature. The Teton Range is a mountain range of the Rocky Mountains in North America.